Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

กิจกรรมบริษัท

กิจกรรมบริษัท

55 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|

8 ก.ย. 2566 เข้าร่วมโครงการ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลโคกม่วง

โดย admin_fsc on 10 ก.ย. 66 16:35
S__16793801.jpg

เข้าร่วมโครงการ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง จัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปลักหว้า อบรมเชิงปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กิจกรรมอบรมสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด

โดย admin_fsc on 7 ส.ค. 66 15:13

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กิจกรรมอบรมสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด "การบริหารจัดการสวนยางพาราให้เกิดความยั่งยืน" ณ.ห้องขุนพลแก้ว1 (ค่ายรัตนพล) อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

25 กรฎาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสำนักสงฆ์(Big Cleaning)และสนับสนุนน้ำดื่ม

โดย admin_fsc on 2 ส.ค. 66 16:23

25 กรฎาคม 2566 ตัวแทนบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด และเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดการป่าไม้ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลและหน่วยงานชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสำนักสงฆ์(Big Cleaning) และสนับสนุนน้ำดื่ม

9 มิถุนายน 2566 ร่วมมอบเงินทอดผ้าป่า น้ำดืมและขยะรีไซเคิล

โดย admin_fsc on 2 ส.ค. 66 16:16

9 มิถุนายน 2566 ร่วมมอบเงินทอดผ้าป่า น้ำดืมและขยะรีไซเคิลให้กับเทศบาลบ้านไร่ เพื่อถวายวัดในโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ระดับสากล ประจำปี 2566

โดย itg01 on 4 พ.ค. 66 14:37

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ระดับสากลโดยผู้ตรวจรับรองสถาบัน บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (BV)25/04/2566 ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานของกลุ่มจัดการป่าไม้26/04/2566 สุ่มตรวจเยี่ยม สัมภาษณ์สมาชิกและผู้รับเหมาของกลุ่มฯที่มีกิจกรรมพร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมการจั

23 มี.ค. 2566 กิจกรรมเข้าร่วมรับการอบรม และสนันสนุนน้ำดื่ม และมอบโบรชัวร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดย itg01 on 6 เม.ย. 66 15:49

เข้าร่วมรับการอบรมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้างร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช บ้านพรุชบาณ โรงเรียนบ้านท่าหมอชัย ต. ทุ่งตำเสา และ สนับสนุนน้ำดื่ม และมอบโบรชัวร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่

22 มี.ค. 2566 กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการคงอยู่ของตัวแทนระบบนิเวศน์ดั้งเดิมของหน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

โดย itg01 on 6 เม.ย. 66 15:34

ประชุมกับหน่วยอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง และ ติดตามโปรเจกต์ งานกล้องวงจรปิด และป้ายสื่อความหมายภายในพื้นที่โซนต่างๆที่ชำรุด

28 มกราคม 2566 อบรมสมาชิกใหม่ บ้านโคกพยอม

โดย admin_fsc on 7 ก.พ. 66 21:14

อบรมสมาชิกใหม่ โครงการ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  ณ บ้านโคกพยอม

21 พฤศจิกายน 2565 อบรมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ปลอดภัย (ฉีดพ่นสารเคมี)

โดย admin_fsc on 16 ม.ค. 66 16:20

อบรมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ปลอดภัย (ฉีดพ่นสารเคมี)

ธันวาคม 2565 กิจกรรมทำไม้แปลง GM0314 SFC0705

โดย admin_fsc on 7 ม.ค. 66 16:14
1ทำไม้.jpg

กิจกรรมทำไม้แปลง GM0314 SFC0705 และซ่อมบำรุง ทางที่ลำเลียงไม้ บ้านโคกเหรียง  ซ.ปลักยาง-ทุ่งจูด

55 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

personมุมสมาชิก