Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

โครงการสวนป่า.jpg

โครงการสวนป่า (1).jpg

    ประโยชน์ที่ได้รับ
    1. ทำบัตรประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มวงเงิน 5,000 บาท
    2. จ่ายภาษีที่ดินให้แก่สมาชิกทุกพื้นที่
    3. จ่ายปัจจัยการผลิต 60 บาท/ไร่/ปี สำหรับยางพาราที่อายุ 20 ปี ขึ้นไปจนกว่าจะโค่น
    4. จัดซื้อไม้จากแปลงสมาชิกในราคาสูงกว่าราคาตลาด
    5. จัดทีมผู้รับเหมาดำเนินการทำไม้และกวาดเผาแปลงให้เรียบร้อย (ซ่อมแซมเส้นทางในการทำไม้กรณีชำรุด)

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

personมุมสมาชิก