Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สร้างโอกาสทางการค้า
2. เพิ่มมูลค่าของไม้ยางพารารวมถึงน้ำยาง
3. สร้างรายได้ให้กับชุมชน
4. ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน
6. สมาชิกโครงการฯ เมื่อสวนยางพาราอายุ 20 ปีขึ้นไป บริษัทช่วยปัจจัยการผลิต 60 บาท/ไร่/ปี จนกว่าจะตัด
7. เพิ่มการจ่ายภาษีให้สมาชิก

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

มุมสมาชิก