Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

แผ่นพับ1 สิทธิที่จะได้รับ สมาชิกใหม่รับ 100 ยางอายุ 20 รับ 60 ขายไม้รับเพิ่ม 50 บาทต่อตัน แผ่นพับ2

    ประโยชน์ที่ได้รับ
    1. สมัครสมาชิกใหม่รับเงิน 100 บาท / ไร่
    2. ให้ประกันประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม วงเงิน 5,000 บาท
    3. สร้างโอกาสทางการค้า
    4. เพิ่มมูลค่าของไม้ยางพารารวมถึงน้ำยาง
    5. สร้างรายได้ให้กับชุมชน
    6. ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    7. ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน
    8. สมาชิกโครงการฯ เมื่อสวนยางอายุ 20 ปีขึ้นไป บริษัทช่วยปัจจัยการผลิต 60 บาท/ไร่/ปี จนกว่าจะตัด
    9. เพิ่มการจ่ายภาษีให้สมาชิก

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

personมุมสมาชิก