Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

ป่ายั่งยืน ชีวิตยั่งยืน

ยินดีต้อนรับ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

นโยบายการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

    บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพื้นที่สวนป่าอนุรักษ์ และลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ โดยองค์กรจะไม่เข้าไปมีส่วนสนับสนุนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมดังนี้

  1. ไม่ ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ
  2. ไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน และขนบธรรมเนียมประเพณี
  3. ไม่ ทำลายพื้นที่อนุรักษ์
  4. ไม่ ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าธรรมชาติมาทำการเกษตร
  5. ไม่ ใช้ไม้จากป่าที่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMO)
  6. ไม่ ละเมิดกฎหมายแรงงาน

    องค์กรของเราให้คำมั่นสัญญาว่าทุกๆ ขั้นตอนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ MDF เรามีการปฎิบัติตามมาตรฐาน การจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ และเรามีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อชุมชน รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป

นโยบายการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

    บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากลของสวนป่า รวมถึงก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ โดยยึดหลักความยั่งยืนทั้ง 3 องค์ประกอบ

นโยบายต่อต้านการติดสินบนและต่อต้านการทุจริต (SFC-PM-TM-04)

    กลุ่มบริษัทไม่ยอมรับการติดสินบนหรือทุจริตในรูปแบบใดๆ และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม ในการดำเนินธุรกิจในทุกๆประเทศที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอยู่ EFB จะไม่ลังเลที่จะดำเนินการตามกฏหมายต่อต้านการติดสินบนกับกรรมการของบริษัท พนักงาน ผู้ร่วมธุรกิจ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท / กลุ่มตัวแทน หรือ บริษัทใดๆ ซึ่งกระทำการใดๆ ที่เป็นการติดสินบนเมื่อดำเนินธุรกิจในนามของกลุ่มบริษัท

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

3 สิงหาคม 2564 มอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้กักตัว 25 ครัวเรือน ณ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

@5 ส.ค. 64 10:15
3 สิงหาคม 2564 กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด มอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้กักตัว 25 ครัวเรือน ณ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

30 มีนาคม 2564 อบรมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ปลอดภัย รุ่นที่ 1

@5 พ.ค. 64 15:50

30 มีนาคม 2564 อบรมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ปลอดภัย รุ่นที่ 1

หนังสือขอบคุณโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารป้อมตรวจการณ์ จาก บ. สยามไฟเบอร์บอร์ด

@8 มี.ค. 64 08:28
หนังสือขอบคุณโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารป้อมตรวจการณ์ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพระ จาก บ. สยามไฟเบอร์บอร์ด

25 ก.พ. 2564 อาคารป้อมตรวจการณ์ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพระ (น้ำตกบริพัฒน์) สนับสนุนโดย บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

@8 มี.ค. 64 08:22

25 ก.พ. 2564 อาคารป้อมตรวจการณ์ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพระ (น้ำตกบริพัฒน์) สนับสนุนโดย บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ประกาศแต่งตั้ง ตัวแทนกลุ่มจัดการป่าไม้ และความรับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ.2564

@6 ก.พ. 64 17:12

ประกาศแต่งตั้ง ตัวแทนกลุ่มจัดการป่าไม้ และความรับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ.2564

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ณ น้ำตกโตนงาช้าง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

@3 ธ.ค. 63 14:36

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ณ น้ำตกโตนงาช้าง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

25 พฤศจิกายน 2563 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างป้อมตรวจการ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพระ น้ำตกบริพัฒน์)

@3 ธ.ค. 63 13:54
25 พฤศจิกายน 2563 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างป้อมตรวจการ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพระ น้ำตกบริพัฒน์)

4 มิถุนายน 2563 สนับสนุนเก้าอี้ 50 ตัวให้กับ หมู่ 4 บ้านปักคล้า ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง

@5 มิ.ย. 63 09:32
4 มิถุนายน 2563 สนับสนุนเก้าอี้ 50 ตัวให้กับ หมู่ 4 บ้านปักคล้า ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านปักคล้า

ภาพป้ายขอบคุณ บ.สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

@4 พ.ค. 63 15:45

ภาพป้ายขอบคุณ บ.สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

หัวข้อทั้งหมด

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

มุมสมาชิก