Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

ป่ายั่งยืน ชีวิตยั่งยืน

ยินดีต้อนรับ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

นโยบายการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพื้นที่สวนป่าอนุรักษ์ และลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ โดยองค์กรจะไม่เข้าไปมีส่วนสนับสนุนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมดังนี้

  1. ไม่ ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ
  2. ไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน และขนบธรรมเนียมประเพณี
  3. ไม่ ทำลายพื้นที่อนุรักษ์
  4. ไม่ ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าธรรมชาติมาทำการเกษตร
  5. ไม่ ใช้ไม้จากป่าที่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMO)
  6. ไม่ ละเมิดกฎหมายแรงงาน

องค์กรของเราให้คำมั่นสัญญาว่าทุกๆ ขั้นตอนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ MDF เรามีการปฎิบัติตามมาตรฐาน การจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ และเรามีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อชุมชน รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป

นโยบายการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากลของสวนป่า รวมถึงก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ โดยยึดหลักความยั่งยืนทั้ง 3 องค์ประกอบ

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

4 มิถุนายน 2563 สนับสนุนเก้าอี้ 50 ตัวให้กับ หมู่ 4 บ้านปักคล้า ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง

@5 มิ.ย. 63 09:32
4 มิถุนายน 2563 สนับสนุนเก้าอี้ 50 ตัวให้กับ หมู่ 4 บ้านปักคล้า ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านปักคล้า

ภาพป้ายขอบคุณ บ.สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

@4 พ.ค. 63 15:45

ภาพป้ายขอบคุณ บ.สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

หนังสือขอบคุณโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้รับการสนับสนุนกล้องวงจรปิด CCTV จากบ. สยามไฟเบอร์บอร์ด

@4 พ.ค. 63 15:41

หนังสือขอบคุณโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้รับการสนับสนุนกล้องวงจรปิด CCTV จากบ. สยามไฟเบอร์บอร์ด

13 มีนาคม 2563 สนับสนุนกล้อง CCTV พร้อมคอมพิวเตอร์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โตนงาช้าง

@30 มี.ค. 63 09:33

13 มีนาคม 2563 สนับสนุนกล้อง CCTV พร้อมคอมพิวเตอร์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โตนงาช้าง

23 มกราคม 2563 วางแผนและดำเนินการติดตั้ง สนับสนุน CCTV และคอมพิวเตอร์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โตนงาช้าง

@12 มี.ค. 63 10:54

23 มกราคม 2563 วางแผนและดำเนินการติดตั้ง สนับสนุน CCTV และคอมพิวเตอร์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โตนงาช้าง

16 มกราคม 2563 สนับสนุนป้ายสื่อความหมายและป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง

@12 มี.ค. 63 10:47

16 มกราคม 2563 สนับสนุนป้ายสื่อความหมายและป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง

26 ธันวาคม 2562 บริจาคน้ำและเครื่องดื่มสนับสนุนกิจกรรม วิ่งบายใจ ก้าวไปด้วยกัน ที่ทุ่งสบายใจ

@27 ธ.ค. 62 11:06

26 ธันวาคม 2562 บริจาคน้ำและเครื่องดื่มสนับสนุนกิจกรรม วิ่งบายใจ ก้าวไปด้วยกัน ที่ทุ่งสบายใจ

19 ตุลาคม 2562 กิจกรรมอบรมสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด "การทำวนเกษตรในสวนยางพาราและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์"

@1 พ.ย. 62 10:21
19 ตุลาคม 2562 กิจกรรมอบรมสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด "การทำวนเกษตรในสวนยางพาราและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์"

ผลงานการแปรรูปไม้อัด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง โดยบ.สยามไฟเบอร์บอร์ด สนับสนุนไม้อัดเพื่อใช้ประโยชน์

@1 พ.ย. 62 10:16
ผลงานการแปรรูปไม้อัด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง โดยบ.สยามไฟเบอร์บอร์ด สนับสนุนไม้อัดเพื่อใช้ประโยชน์

หัวข้อทั้งหมด

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

มุมสมาชิก