Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

หน้าที่กลุ่ม/หน้าที่สมาชิก

หน้าที่ของ กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด
1.ให้ความรู้สมาชิกกลุ่ม เกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และคุณค่าของมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล
2.กำหนดหัวข้อการฝึกอบรม และดำเนินการฝึกอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มให้บรรลุผล
3.เป็นผู้แทนสมาชิกกลุ่ม ในการติดต่อประสานงานเบื้องต้นและสมัครขอการรับรอง การจัดการป่าไม้แบบกลุ่มกับหน่วยตรวจรับรองและผุ้ตรวจรับรอง
4.สร้างความเข้าใจและควบคุมกระบวนการจัดการสวนป่าของสมาชิกกลุ่ม ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล
5.เป็นผู้ครอบครองใบรับรองการจัดการ ในนามของกลุ่มจัดการป่าไม้แทนสมาชิกกลุ่มทั้งหมด
6.เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุม สถานภาพการรับรอง ของสมาชิกกลุ่มให้คงสภาพเหมือนเดิมตลอดเวลา
7.ออกแบบและจัดการระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ ของสมาชิกกลุ่ม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล
8.แต่งตั้งคณะผู้แทนการจัดการ ให้มีความรับผิดชอบและอำนาจทั้งหมดในนามกลุ่มจัดการป่าไม้เพื่อบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรมของสมาชิก เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล
9.ตรวจสอบประเมินภายในแปลงสวนยางพาราของสมาชิกกลุ่มทุกๆปี โดยการสุ่มตรวจประเมินกิจกรรมต่างๆที่
10.กำหนดกลยุท์และดำเนินการให้บรรลุผล ด้านการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการของกลุ่มจัดการป่าไม้
11.การวางแผนการจัดการ การตลาด การเก็บเกี่ยวผลผลิต การควบคุมคุณภาพ การจำหน่ายและการขนส่งไม้ยางพารา
12.ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกที่รับเข้ามาใหม่
13.จัดหาเอกสารข้อมูล เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล และเทคนิควิชาการด้านการบริหารจัดการสวน ยางพาราให้กับสมาชิก
14.จัดทำเอกสารคำอธิบายต่างๆให้กับสมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วย:
  -กระบวนการตรวจรับรองของผู้ตรวจรับรอง
  -สิทธิของผุ้ตรวจรับรอง และ มาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล ในการเข้าถึงพื้นที่สวนยางพาราและเอกสารของสมาชิกกลุ่ม
  -ข้อกำหนดมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล ในเรื่องการพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์
  -ข้อพันธะต่างๆของสมาชิก
15.จัดทำคู่มือตัวแทนกลุ่มจัดการป่าไม้  ซึ่งประกอบด้วย
  -โครงสร้างการบริหารงาน
  -ข้อบังคับของกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ
  -แผนการตรวจติดตาม ตรวจประเมินภายใน
  -การดำเนินการตามคำร้องขอให้แก้ไขของผู้ตรวจรับรอง
  -กระบวนการร้องทุกข์ของสมาชิกกลุ่ม
16.รักษาบันทึกต่างๆให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี ประกอบด้วย:
  -บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่ม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
  -บันทึกการอบรมที่จัดให้กับสมาชิก/คนงาน
  -แผนที่สวนยางพาราของสมาชิก
  -บันทึกข้อตกลง
  -วิธีการปฏิบัติสำหรับการจัดการสวนยางพารา
  -การตรวจประเมินภาพใน ความไม่สอดคล้องต่างๆที่ได้ตรวจพบและแก้ไขความไม่สอดคล้อง
17.วางระบบและร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของ สวนยางพาราสมาชิกกลุ่ม
18.เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกกลุ่ม
19.เป็นผู้แทนของสมาชิกกลุ่ม ในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม กับชุมชนท้องถิ่น
20.แจ้งผู้ตรวจรับรอง ถึงความเปลี่ยนแปลงของสมาชิกกลุ่ม ที่สัมครเข้ามาเพิ่มและพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

หน้าที่ของ สมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้
1.ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และสนับสนุนคุณค่าของ มาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล
2.วางแผนและจัดการแปลงสวนยางพารา ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล
3.ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการฝึกอบรม ที่ดำเนินการโดยกลุ่มจัดการป่าไม้
4.มอบอำนาจให้กลุ่มจัดการป่าไม้ เป็นผู้แทนสมาชิกกลุ่ม ในการติดต่อประสานงานเบื้องต้นและสมัครขอการรับรองการจัดการป่าไม้แบบกลุ่ม กับหน่วยตรวจรับรองและผู้ตรวจรับรอง
5.ทำความเข้าใจในกระบวนการการบริหารจัดการ ของกลุ่มจัดการป่าไม้ เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล 6.ร่วมกับกลุ่มจัดการป่าไม้ ในการบริหารจัดการและควบคุม สถานภาพการรับรองของสมาชิกกลุ่มให้คงสภาพเหมือนเดิม ตลอดเวลา
7.ร่วมกับกลุ่มจัดการป่าไม้ ในการจัดระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของไม้ ของสมาชิกกลุ่มให้เป้นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล
8.ยอมรับการแต่งตั้งคณะผุ้แทนการจัดการ ให้มีความรับผิดชอบและอำนาจทั้งหมดในนามกลุ่มจัดการป่าไม้เพื่อบริการจัดการ การดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล
9.ให้ความร่วมมือ การตรวจสอบประเมินภายใน แปลงสวนยางพาราของสมาชิกกลุ่มทุกๆปีโดยคณะผู้แทนการบริการจัดการ
10.ให้ความร่วมมือ การกำหนดกลยุท์และดำเนินการให้บรรลุผล ด้านการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของโครงการ
11.การปลูกใหม่ การดูแลบำรุงรักษาสวนยางพาราและร่วมกับกลุ่มจัดการป่าไม้ในด้านการวางแผนการจัดการ
12.ทำความเข้าใจในเอกสารข้อมุล เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล และเทคนิควิชาการด้านการบริหารจัดการสวนยางพารา ที่กลุ่มจัดการป่าไม้จัดหาให้
13.ร่วมกับกลุ่มจัดการป่าไม้ในการแก้ไขข้อขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของสวนยางพาราสมาชิกกลุ่ม
14.ทำความเข้าใจในเอกสารคำอธิบายต่างๆที่กลุ่มจัดการป่าไม้จัดให้ประกอบด้วย:
  -กระบวนการตรวจรับรองของผู้ตรวจรับรอง
  -สิทธิของผู้ตรวจรับรองและ มาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล ในการเข้าถึงพื้นที่สวนยางพาราและเอกสารของสมาชิกกลุ่ม
  -ข้อกำหนดของมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ระดับสากล ในเรื่องการพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์
  -ข้อพันธะต่างๆของสมาชิก
15.รักษาบันทึกต่างๆให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน อย่างน้อย 5 ปีประกอบด้วย:   -แผนที่สวนยางพาราของสมาชิก
  -บันทึกข้อตกลง
  -วิธีปฏิบัติสำหรับการจัดการสวนยางพารา
  -การตรวจประเมินภายใน ความไม่สอดคล้องต่างๆที่ได้ตรวจพบและการแก้ไขความไม่สอดคล้อง
16.ร่วมกับกลุ่มจัดการป่าไม้ ในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม กับชุมชนท้องถิ่น
17.เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของแปลงสวนยางพารา เช่น แผนการจัดการสวนยางพารา เป้าหมายจัดการสถานภาพเป็นเจ้าของ ปริมาณการเก็บเกี่ยวไม้ แผนที่ และแผนการปฏิบัติงานประจำปี เป็นต้น
18.อนุญาต ให้คณะผู้แทนการบริหารจัดการของกลุ่มจัดการปาไม้ ควบคุมและเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในสวนยางพารา
19.อนุญาตให้ผู้ตรวจประเมินรับรอง มาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล เข้าพื้นที่และตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในสวนยางพารา
20.ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน หากการจัดการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล
21.ยอมรับข้อบังคับของกลุ่มจัดการป่าไม้
22.ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดโดยกลุ่มจัดการป่าไม้และคณะผู้ตรวจรับรอง
23.แจ้งผลการดำเนินงานประจำปีต่อกลุ่มจัดการป่าไม้ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินอยู่เพื่อช่วยให้กลุ่มจัดการป่าไม้สามารถสุ่มตรวจประเมินการปฏิบัติงานได้
24.แจ้งกลุ่มจัดการป่าไม้ ภายใน 3 เดือนให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในกระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในแปลง สภาพความเป็นเจ้าของและอื่นๆซึ่งมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อการจัดการแปลงสวนยางพารา
25.แจ้งกลุ่มจัดการป่าไม้ ภายใน 3 เดือนให้ทราบถึงความคิดเห็นบุคคลภายนอก ต่อแผนการจัดการแปลงสวนยางพารา

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

มุมสมาชิก