Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

ข้อบังคับกลุ่ม/บันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลงภายใต้เงื่อนไข Group Certification ตามแนวทางมาตรฐานสากล
1. ชื่อกลุ่มจัดการป่าไม้  บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด 2. ขอบข่าย ขบวนการ Certification  จะรวมถึงสมาชิกการจัดการป่าไม้ บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ทั้งหมดด้วย

3. ข้อบังคับของสมาชิกกลุ่มการจัดการป่าไม้ บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สมาชิกกลุ่มการจัดการป่าไม้ฯ  ต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 สนับสนุนคุณค่าของการจัดการป่าไม่อย่างยั่งยืน  และสอดคล้องกับหลักการและเกณฑ์ของ มาตรฐานสากล
3.2 เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มป่าไม้ฯ  เช่น  แผนการจัดการกลุ่มป่าไม้ฯ  เป้าหมายการจัดการแผนการทำไม้ประจำปี  เป็นต้น
3.3 อนุญาตให้คณะผู้แทนการจัดการของกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ  เข้าไปในพื้นที่สวนยางพารา  และเข้าถึงเอกสารข้อมูลต่างๆ  ของสมาชิกกลุ่มฯ  เพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินภายใน  และติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน  ตามคำร้องขอให้แก้ไขของผู้ตรวจรับรอง  และของคณะผู้แทนการจัดการ
3.4 อนุญาตให้ผู้ตรวจสอบรับรองของ มาตรฐานสากล  เข้าไปในพื้นที่สวนยางพารา  และเข้าถึงเอกสารข้อมูลต่างๆ  ของสมาชิกกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินและตรวจติดตาม
3.5 ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ มาตรฐานสากล
3.6 ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของ กลุ่มจัดการป่าไม้ฯ

4. ความรับผิดชอบ
4.1  กลุ่มจัดการป่าไม้ฯ  รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
      -  ให้ความรู้สมาชิกฯ  เกี่ยวกับข้อกำหนดและคุณค่าของ มาตรฐานสากล
      -  กำหนดหัวข้อการฝึกอบรม  และดำเนินการฝึกอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มให้บรรลุผล
      -  เป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่มในการติดต่อประสานงานเบื้องต้น  และสมัครขอการรับรองการจัดการป่าไม้แบบกลุ่ม กับหน่วยตรวจรับรองและผู้ตรวจรับรอง
      -  สร้างความเข้าใจและควบคุมกระบวนการจัดการสวนป่าของสมาชิกกลุ่ม  ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล
      -  เป็นผู้ครอบครองใบรับรองการจัดการในนามของกลุ่มจัดการป่าไม้แทนสมาชิกกลุ่มทั้งหมด
      -  เป็นผู้บริหารจัดการควบคุมสถานภาพการรับรองของสมาชิกกลุ่ม  ให้คงสภาพเหมือนเดิมตลอดเวลา
      -  ออกแบบและจัดการระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ของสมาชิกกลุ่ม  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน  สากล
      -  แต่งตั้งคณะผู้แทนการจัดการให้มีความรับผิดชอบและมีอำนาจทั้งหมด  ในนามของกลุ่มจัดการป่าไม้  เพื่อบริหาร  จัดการการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน สากล
      -  ตรวจสอบประเมินภายในแปลงสวนยางพาราของสมาชิกทุกๆ ปี โดยการสุ่มตรวจประเมินกิจกรรมต่างๆ ที่ ปฏิบัติอยู่  ผลการตรวจประเมินที่ได้ต้องบันทึกไว้เป็นเอกสาร  และเก็บรักษาไว้  และต้องมีการบันทึกแนว ทางแก้ไขปัญหาที่สำคัญไว้ด้วย
      -  กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการให้บรรลุผล ด้านการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการของกลุ่มจัดการป่าไม้
      -  การวางแผนการจัดการการตลาด การเก็บเกี่ยวผลผลิต การควบคุมคุณภาพ การจำหน่าย และการขนส่งไม้  ยางพารา
      -  การออกแบบจัดทำเอกสารสำหรับการบริหารของสมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วย
          1.  โครงสร้างบริหารงานข้อบังคับของกลุ่มจัดการป่าไม้
          2.  แผนการตรวจประเมินภายใน
          3.  การดำเนินการตามคำร้องขอให้แก้ไขของผู้ตรวจรับรอง
          4.  กระบวนการร้องทุกข์ของสมาชิกกลุ่ม
          5.  การตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่รับเข้ามาเพิ่มใหม่
      - จัดหาเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน สากล  และเทคนิควิชาการด้านการบริหารการจัดการสวน  ยางพาราให้กับสมาชิก
      - จัดทำเอกสารคำอธิบายต่างๆ  ให้กับสมาชิกกลุ่ม  ประกอบด้วย
        1.  กระบวนการตรวจรับรองของผู้ตรวจรับรอง
        2.  สิทธิของผู้ตรวจรับรองและ มาตรฐานสากล ในการเข้าถึงพื้นที่สวนยางพารา  และเอกสารของสมาชิกกลุ่ม
        3.  ข้อกำหนดของมาตรฐาน สากล ในเรื่องการพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์,/br>         4.  ข้อพันธะต่างๆ  ของสมาชิก
      -  รักษาบันทึกต่างๆ  ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  ประกอบด้วย
        1.  บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่ม  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
        2.  บันทึกการฝึกอบรมที่จัดให้สมาชิก/คนงาน
        3.  แผนที่สวนยางพาราของสมาชิก
        4.  บันทึกข้อตกลง
        5.  วิธีการปฏิบัติสำหรับการจัดการสวนยางพารา
        6.  การตรวจประเมินภายใน  ความไม่สอดคล้องต่างๆ  ที่ได้ตรวจพบและการแก้ไขความไม่สอดคล้อง
        7.  ผลผลิตและการจำหน่ายไม้ ตามมาตรฐานสากล รายปีทั้งหมด  โดยประมาณของกลุ่ม
      -  วางระบบร่วมกับสมาชิกกลุ่ม  ในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของสวนยางพารา ของสมาชิกกลุ่ม
      -  เป็นศูนย์กลางรับเรื่องในการร้องทุกข์  และแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกกลุ่ม
      -  เป็นผู้แทนของสมาชิกกลุ่ม  ในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสังคกับชุมชนท้องถิ่น
      -  แจ้งผู้ตรวจรับรองถึงความเปลี่ยนแปลงของสมาชิกกลุ่ม  ทั้งที่สมัครเข้ามาเพิ่ม  และพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

4.2  สมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ  รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
      -  ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน  และสนับสนุนคุณค่าตามมาตรฐานสากล
      -  วางแผนและจัดการแปลงสวนยางพาราให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน สากล
      -  ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการฝึกอบรม  ที่ดำเนินการโดยกลุ่มจัดการป่าไม้
      -  มอบอำนาจให้กลุ่มจัดการป่าไม้เป็นผู้แทนสมาชิกกลุ่มในการติดต่อประสานงานเบื้องต้น  และสมัครขอการ  รับรองการจัดการป่าไม้แบบกลุ่มกับหน่วยตรวจรับรอง  และผู้ตรวจรับรอง
      -  ทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มจัดการป่าไม้  เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน สากล
      -  ร่วมกับกลุ่มจัดการป่าไม้ในการบริหารจัดการ  และควบคุมสถานภาพการรับรองของสมาชิกกลุ่มให้คงสภาพ เหมือนเดิมตลอดเวลา
      -  ร่วมกับกลุ่มจัดการป่าไม้ในการจัดการระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของไม้ของสมาชิกกลุ่ม  ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของมาตรฐาน สากล
      -  ยอมรับการแต่งตั้งคณะผู้แทนการจัดการ  ให้มีความรับผิดชอบและอำนาจทั้งหมด  ในนามของกลุ่มจัดการป่าไม้ เพื่อบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน สากล
      -  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบประเมินภายในแปลงสวนยางพาราของสมาชิกทุกๆ ปี  โดยคณะผู้แทนการ บริหารจัดการ
      -  ให้ความร่วมมือ  การกำหนดกลยุทธ์และดำเนินการให้บรรลุผลด้านการติดต่อสื่อสาร  และประชาสัมพันธ์  โครงการของกลุ่มจัดการป่าไม้
      -  การปลูกใหม่  การดูแลบำรุงรักษาสวนยางพารา  และร่วมกับกลุ่มจัดการป่าไม้ในด้านการวางแผนการจัดการ
      -  ทำความเข้าใจในเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน สากล  และเทคนิควิชาการด้านการบริหารการ  จัดการสวนยางพาราที่กลุ่มจัดการป่าไม้จัดให้
      -  ทำความเข้าใจในเอกสารคำอธิบายต่างๆ  ที่กลุ่มจัดการป่าไม้จัดให้  ประกอบด้วย
        1.  กระบวนการตรวจรับรองของผู้ตรวจรับรอง
        2.  สิทธิของผู้ตรวจรับรองและ มาตรฐานสากลในการเข้าถึงพื้นที่สวนยางพาราและเอกสารของสมาชิกกลุ่ม
        3.  ข้อกำหนดของมาตรฐาน สากล  ในเรื่องการพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์
        4.  ข้อพันธะต่างๆ  ของสมาชิก
      -  รักษาบันทึกต่างๆ  ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี  ประกอบด้วย
        1.  แผนที่สวนยางพาราของสมาชิก
        2.  บันทึกข้อตกลง
        3.  วิธีการปฏิบัติสำหรับการจัดการสวนยางพารา
        4.  การตรวจประเมินภายใน  ความไม่สอดคล้องต่างๆ  ที่ได้ตรวจพบ  และการแก้ไขความไม่สอดคล้อง
      -  ร่วมกับกลุ่มจัดการป่าไม้ในการแก้ไขข้อขัดแย้ง  ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของสวนยางพาราของ สมาชิกกลุ่ม
      -  ร่วมกับกลุ่มจัดการป่าไม้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านสังคมกับชุมชนท้องถิ่น
      -  เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของแปลงสวนยางพารา  เช่น  แผนการจัดการสวนยางพารา  เป้าหมายการจัดการ  สถานภาพการเป็นเจ้าของ  ปริมาณการเก็บเกี่ยวไม้  แผนที่  และแผนปฏิบัติงานประจำปี  เป็นต้น
      -  อนุญาตให้ผู้แทนการบริหารจัดการของกลุ่มจัดการป่าไม้  ควบคุมและเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานใน  สวนยางพารา
      -  อนุญาตให้ผู้ตรวจรับรองของ มาตรฐานสากล เข้าพื้นที่และตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในสวนยางพารา
      -  ปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงาน  หากการจัดการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน สากล
      -  ยอมรับข้อบังคับของกลุ่มจัดการป่าไม้
      -  ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ  ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดโดยกลุ่มจัดการป่าไม้ และคณะผู้ตรวจรับรอง
      -  แจ้งผลการดำเนินงานประจำปีต่อกลุ่มจัดการป่าไม้  ถึงกิจกรรมต่างๆ  ที่ดำเนินอยู่  เพื่อช่วยให้กลุ่มจัดการป่าไม้  สามารถสุ่มตรวจประเมินการปฏิบัติงานได้
      -  แจ้งกลุ่มจัดการป่าไม้ภายใน 3 เดือน  ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ  ในกระบวนการปฏิบัติงาน  สภาพ  ความเป็นเจ้าของ  และอื่นๆ  ซึ่งมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด  ต่อการจัดการแปลงสวนยางพารา
      -  แจ้งกลุ่มจัดการป่าไม้ภายใน 3 เดือน  ให้ทราบถึงความคิดเห็นของบุคคลภายนอกต่อแผนการจัดการแปลงสวน  ยางพารา

5. การพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกลุ่มการจัดการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด
    1. สมาชิกกลุ่มฯไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมติดต่อกัน 3 ครั้ง  ตามที่ตัวแทนกลุ่มจัดการป่าไม้ได้มีการแจ้งให้ทราบ
    2. สมาชิกกลุ่มไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความไม่สอดคล้องภายในระยะเวลาที่กำหนด จากการตรวจพบในการตรวจติดตามจากภายในและภายนอกประจำปี

    3. สมาชิกกลุ่มฯมีการขายที่ดิน เปลี่ยนมือเป็นเจ้าของใหม่และเจ้าของใหม่ไม่สนใจในการเข้าร่วมโครงการ
    4. สมาชิกมีการตัดโค่นยาง แล้วไม่ดำเนินการปลูกยางใหม่ภายในระยะเวลา 2 ปี
    5. สมาชิกกลุ่มฯมีการลาออกโดยสมัครใจ     6. แปลงสวนยางพาราของสมาชิกกลุ่มฯมีจำนวนพื้นที่ที่ไม่คุ้มการลงทุนในการดูแลรักษา
    7. สมาชิกกลุ่มฯไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล
    8. สมาชิกกลุ่มฯมีการเสียชีวิต และไม่มีทายาทประสานโครงการต่อ
    9. เมื่อตัวแทนกลุ่มจัดการป่าไม้มีการตรวจพบว่าสมาชิกกลุ่มฯ มีการสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มอื่นในการรับรองประเภทและลักษณะเดียวกัน
        ทั้งนี้ การดำเนินการในการพ้นสภาพของการเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ทางตัวแทนกลุ่มจัดการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด แจ้งสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์ และบันทึกข้อมูลในเอกสาร “การพ้นสภาพของการเป็นสมาชิก” (SFC-BF-FM-06) ถือเป็นการรับทราบการพ้นสภาพในการเป็นสมาชิกกลุ่มฯ


6. อำนาจ
      สมาชิกกลุ่มต้องดำเนินการจัดการป่าไม้ให้สอดคล้องกับหลักการ  และเกณฑ์ของมาตรฐานสากล  และมอบอำนาจให้กลุ่มจัดการป่าไม้  ดำเนินการยื่นเพื่อขอรับการตรวจรับรองฯ  ในแบบเป็นกลุ่มในฐานะของกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ (Group Entity)

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

มุมสมาชิก