Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

หลักการและเกณฑฑ์ 10 ประการ

หลักการที่ 1 : ความสอดคล้องกับกฏหมายและหลักการในการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานสากล

การจัดการป่าไม้ต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายและหลักการในการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานสากล เช่น จะต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ต้องเสียภาษีที่ดินให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆเช่น CITES, CBD, ITTO และ ILO

หลักการที่ 2 : สิทธิในการถือครองและการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบ

การจัดการป่าไม้ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการถือครองที่ดิน สิทธิในการจัดการทรัพยากรในที่ดินจะต้องมีหลักฐานที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย สัญญาเช่า หนังสือมอบอำนาจ  สัญญาซื้อ-ขาย และที่สำคัญ...ต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวน หรือที่ดินสาธารณะอื่นๆ

หลักการที่ 3 : สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

การจัดการป่าไม้ต้องให้ความเคารพในสิทธิของชนพื้นเมือง คนท้องถิ่น พื้นที่ใกล้เคียงสวนป่า...สถานที่สำคัญ เช่น ศาสนสถาน โรงเรียน แหล่งโบราณคดี ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน หากพบชนพื้นเมือง เช่น ซาไก ผีตองเหลือง ฯลฯ จะต้องได้รับการยอมรับ และคุ้มครอง (พื้นที่จังหวัดสงขลา ไม่พบชนพื้นเมืองลักษณะดังกล่าว) โดยสามารถเข้าตรวจสอบได้ในเว็บไซด์ ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร www.sac.or.th โทร 02-8809429  ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา https://www.m-culture.go.th/songkhla/ โทร 089-5219613

หลักการที่ 4 : ความสัมพันธ์ต่างๆ กับชุมชนและสิทธิต่างๆ ของคนงาน

การจัดการป่าไม้ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ตลอดจนตระหนักในสิทธิของคนงาน พิจารณาการ จ้างงานแก่คนในชุมชนรอบข้างก่อน มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน มีการอบรมการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีให้กับ คนงาน มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้กับคนงาน จ่ายค่าแรง...ค่าจ้างอย่างเป็นธรรม มีสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด

หลักการที่ 5 : ผลประโยชน์จากป่าไม้

การจัดการป่าไม้ต้องมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าอย่างมีประสิทธิภาพ...เหมาะสม ใช้ประโยชน์จากสวนป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียผลผลิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

หลักการที่ 6 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตระหนักถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ปกป้องพื้นที่ที่หายาก ไม่ให้มีการล่าสัตว์ป่า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี สารเคมีอันตราย การกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว โดยวิธีที่เหมาะสม

หลักการที่ 7 : แผนการจัดการ

การจัดการป่าไม้ต้องมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆให้ครอบคลุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยจะต้องมีการกำหนดเกี่ยวกับเป้าหมายในการจัดการ การตัดไม้ การลงทุน การป้องกันสภาพแวดล้อม การป้องกันพืชสัตว์หายาก มีแผนการติดตามตรวจตราแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ

หลักการที่ 8 : การติดตามและการประเมิน

การตรวจติดตามและการประเมินจะต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับผลผลิตไม้ อัตราการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของพืช สัตว์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ขบวนการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ ที่ได้รับการรับรองแล้ว

หลักการที่ 9 : การดำรงรักษาป่าที่มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง

การจัดการสวนป่าต้องดำรงไว้และส่งเสริมคุณค่าของป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ไม่ให้มีผลกระทบใดๆ มีการจัดทำบัญชีรายชื่อพันธุ์พืชป่า สัตว์ป่าในพื้นที่ จัดทำแผนที่ป่าอนุรักษ์ประเภทต่างๆในพื้นที่ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์

หลักการที่ 10 : สวนป่า

การจัดการป่าไม้ต้องมีการปลูกทดแทนในพื้นที่ที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยจะต้องวางแผนและจัดการกับพื้นที่สวนป่าให้สอดคล้องกับหลักการรายละเอียดข้อที่ 1-9

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

มุมสมาชิก