Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , กิจกรรมบริษัท

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , กิจกรรมบริษัท

70 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|

แจ้งการขยายเวลาการเก็บภาษีประจำปี2 566

โดย itg01 on 4 พ.ค. 66 14:55

แจ้งการขยายเวลาการเก็บภาษีประจำปี 2566

เรียนแจ้งสมาชิกกลุ่มฯทุกท่าน เรื่องการการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/เอกสารของสมาชิก

โดย itg01 on 4 พ.ค. 66 14:52

เรียนแจ้งสมาชิกกลุ่มฯทุกท่านเนื่องด้วย สมาชิกกลุ่มฯที่เข้าสมัครโครงการกับกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ เริ่มตั้งแต่ในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลของท่านอาจมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างแล้ว เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูล และแจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้กลุ่มจัดการป่า

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ระดับสากล ประจำปี 2566

โดย itg01 on 4 พ.ค. 66 14:37

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ระดับสากลโดยผู้ตรวจรับรองสถาบัน บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (BV)25/04/2566 ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานของกลุ่มจัดการป่าไม้26/04/2566 สุ่มตรวจเยี่ยม สัมภาษณ์สมาชิกและผู้รับเหมาของกลุ่มฯที่มีกิจกรรมพร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมการจั

23 มี.ค. 2566 กิจกรรมเข้าร่วมรับการอบรม และสนันสนุนน้ำดื่ม และมอบโบรชัวร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดย itg01 on 6 เม.ย. 66 15:49

เข้าร่วมรับการอบรมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้างร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช บ้านพรุชบาณ โรงเรียนบ้านท่าหมอชัย ต. ทุ่งตำเสา และ สนับสนุนน้ำดื่ม และมอบโบรชัวร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่

22 มี.ค. 2566 กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการคงอยู่ของตัวแทนระบบนิเวศน์ดั้งเดิมของหน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

โดย itg01 on 6 เม.ย. 66 15:34

ประชุมกับหน่วยอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง และ ติดตามโปรเจกต์ งานกล้องวงจรปิด และป้ายสื่อความหมายภายในพื้นที่โซนต่างๆที่ชำรุด

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ ระดับสากลประจำปี 2566

โดย itg01 on 22 มี.ค. 66 10:15

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ ระดับสากลประจำปี 2566

ส่งมอบบัตรประกันอุบัติเหตุประจำปี 2566

โดย admin_fsc on 3 มี.ค. 66 15:36

ส่งมอบบัตรประกันอุบัติเหตุประจำปี 2566 ให้สมาชิกกลุ่มและผู้รับเหมา

การตรวจติดตาม ระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ ระดับสากล

โดย admin_fsc on 1 มี.ค. 66 08:12

แจ้งสมาชิกกลุ่ม/ผู้รับเหมา เรื่อง การตรวจติดตามระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ ระดับสากลโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในวันที่ 1-4 มีนาคม 2566

28 มกราคม 2566 อบรมสมาชิกใหม่ บ้านโคกพยอม

โดย admin_fsc on 7 ก.พ. 66 21:14

อบรมสมาชิกใหม่ โครงการ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  ณ บ้านโคกพยอม

21 พฤศจิกายน 2565 อบรมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ปลอดภัย (ฉีดพ่นสารเคมี)

โดย admin_fsc on 16 ม.ค. 66 16:20

อบรมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ปลอดภัย (ฉีดพ่นสารเคมี)

70 items(1/7) 2 3 4 5 Next » Last »|

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

personมุมสมาชิก