Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

ป่ายั่งยืน ชีวิตยั่งยืน

ยินดีต้อนรับ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

นโยบายการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

    บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพื้นที่สวนป่าอนุรักษ์ และลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ โดยองค์กรจะไม่เข้าไปมีส่วนสนับสนุนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมดังนี้

  1. ไม่ ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ
  2. ไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน และขนบธรรมเนียมประเพณี
  3. ไม่ ทำลายพื้นที่อนุรักษ์
  4. ไม่ ทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าธรรมชาติมาทำการเกษตร
  5. ไม่ ใช้ไม้จากป่าที่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMO)
  6. ไม่ ละเมิดกฎหมายแรงงาน

    องค์กรของเราให้คำมั่นสัญญาว่าทุกๆ ขั้นตอนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ MDF เรามีการปฎิบัติตามมาตรฐาน การจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ และเรามีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อชุมชน รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป

นโยบายการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

    บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากลของสวนป่า รวมถึงก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ โดยยึดหลักความยั่งยืนทั้ง 3 องค์ประกอบ

นโยบายต่อต้านการติดสินบนและต่อต้านการทุจริต (SFC-PM-TM-04)

    กลุ่มบริษัทไม่ยอมรับการติดสินบนหรือทุจริตในรูปแบบใดๆ และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม ในการดำเนินธุรกิจในทุกๆประเทศที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอยู่ EFB จะไม่ลังเลที่จะดำเนินการตามกฏหมายต่อต้านการติดสินบนกับกรรมการของบริษัท พนักงาน ผู้ร่วมธุรกิจ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท / กลุ่มตัวแทน หรือ บริษัทใดๆ ซึ่งกระทำการใดๆ ที่เป็นการติดสินบนเมื่อดำเนินธุรกิจในนามของกลุ่มบริษัท

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อบรมสมาชิกใหม่ บ้านสำนักหว้า

@11 เม.ย. 65 14:58

อบรมสมาชิกใหม่ บ้านสำนักหว้า

22 ธันวาคม 2564 มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการตรวจประเมินภายนอก

@8 ม.ค. 65 08:07

22 ธันวาคม 2564 มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการตรวจประเมินภายนอก

3 สิงหาคม 2564 มอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้กักตัว 25 ครัวเรือน ณ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

@5 ส.ค. 64 10:15
3 สิงหาคม 2564 กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด มอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้กักตัว 25 ครัวเรือน ณ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

30 มีนาคม 2564 อบรมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ปลอดภัย รุ่นที่ 1

@5 พ.ค. 64 15:50

30 มีนาคม 2564 อบรมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ปลอดภัย รุ่นที่ 1

หนังสือขอบคุณโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารป้อมตรวจการณ์ จาก บ. สยามไฟเบอร์บอร์ด

@8 มี.ค. 64 08:28
หนังสือขอบคุณโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารป้อมตรวจการณ์ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพระ จาก บ. สยามไฟเบอร์บอร์ด

25 ก.พ. 2564 อาคารป้อมตรวจการณ์ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพระ (น้ำตกบริพัฒน์) สนับสนุนโดย บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

@8 มี.ค. 64 08:22

25 ก.พ. 2564 อาคารป้อมตรวจการณ์ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพระ (น้ำตกบริพัฒน์) สนับสนุนโดย บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ประกาศแต่งตั้ง ตัวแทนกลุ่มจัดการป่าไม้ และความรับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ.2564

@6 ก.พ. 64 17:12

ประกาศแต่งตั้ง ตัวแทนกลุ่มจัดการป่าไม้ และความรับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ.2564

หัวข้อทั้งหมด

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

มุมสมาชิก